مقاله ها

ایرادات آئین نامه ابلاغی شهدای سلامت

گزارش روزنامه خراسان از پرونده شهدای سلامت
 
گفتگوی دکتر علی بیرجندی نژاد ، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این گزارش با موضوع ایرادات آئین نامه ابلاغی شهدای سلامت