مقاله ها

وبینار اورژانس های شایع بیماریهای داخلی

وبینار اورژانس های شایع بیماریهای داخلی

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد با همکاری گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می کند :

 گروههای هدف : متخصصین طب اورژانس - داخلی و عفونی - پزشکان عمومی

پنج شنبه  ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 

ساعت ۱۱ تا ۱۴