مقاله ها

اعتراض سازمان نظام پزشکی مشهد به بازگشایی مدارس

 

اعتراض سازمان نظام پزشکی مشهد و هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی و صنفی جامعه پزشکی استان خراسان به بازگشایی مدارس

 مکاتبه با مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و رئیس دبیرخانه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان