مقاله ها

وبینار اعتیاد در دوران بارداری و شیردهی

 

 

وبیناردوره اعتیاد در شیردهی و بارداری

 معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد با همکاری گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی مامایی و جمعیت مامایی ایران- شاخه خراسان رضوی برگزار می کند :

با امتیاز بازآموزی

چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

ساعت ۹ تا ۱۲