هيات مديره قبلی

اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي مشهد

از بدو تأسيس تا كنون

 

هيأت مديره در قالب هفت نفر پزشك، يك نفر دندان پزشك و يك نفر هم ازطرف بهداري لشكر انتخاب شدند. (عليرضا قوام نصيري"رييس هيأت مديره"– محمد شاهين فر– محمد تقي صراف– بهروز خديوي– پرويز معين افشار– محمد ارسطو پور– اسماعيل سندوزي– جعفر حداد)

 

پس از برگزاري انتخابات هفت نفر پزشك براي دور دوم انتخاب شدند. (دكتر محمد شاهين فر" رييس هيأت مديره"– دكتر محمد تقي صراف– دكتر بهروز خديوي– دكتر مهدي يغمايي– دكتر مهدي لطفي- دكتر بهروز روحاني– دكتر عبدالحسين توكلي زاده- دكتر عباس جراحي– دكتر آذرنگ" نماينده جامعه دندان پزشكان"– دكتر فتوحي" نماينده پزشكان لشكر")

 

در سال 1358 دوره چهار ساله هيأت مديره به پايان رسيد. 17 نفر از پزشكان به عنوان اعضاي هيأت مديره جديد تعيين و به نام شوراي اسلامي نظام پزشكي، اداره سازمان را عهده دار شدند.(دكتر محمود فرهودي"رييس هيأت مديره"– دكتر سيدحسين فتاحي معصوم– دكتر احمد ثاقبي– دكتر اسديان– دكتر جاوداني– دكتر قاسمي– دكتر اسدالله افشاري صالح– دكتر لطفعلي زاده– دكتر علي شمسا– دكتر هاشميان– دكتر شاه ولد– دكتر محمد تقي رجبي– دكتر صادقيان– دكتر دهقاني– دكتر حسين پور– دكتر فرهادي)

 

در سال 1371 قانون جديد سازمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در تهران انتخابات انجام و هم زمان دستور انتخابات مشهد هم صادرشد. در قانون جديد، پزشكان، داروسازان، دكترهاي علوم آزمايشگاهي، و ماماها عضو انجمن بودند.

دكتر محمد تقي صراف"رييس هيأت مديره"– دكتر ميرصالحي– دكتر علوي– دكتر مهاجرزاده– دكتر خزايي– دكتر فريد حسيني– دكتر قنادان– دكتر رحماني– دكتر رزاقي– دكتر مير حسيني– دكتر باقري– دكتر پناهي– دكتر حسن زاده– دكتر منصف– دكتر يارمحمدي- ...

 

در سال 1375 انتخابات تجديد و هيأت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

دكتر محمد تقي صراف"رييس هيأت مديره"– دكتر ضياا... حقي- دكتر هاشميان- دكتر رحماني- دكتر

يارمحمدي- دكتر خدايي- دكتر مهدي درخشان- دكتر خزايي- دكتر ميرصالحي- دكتر آقاسي زاده- دكتر

عيلرضا شهرياري- دكتر بهرامي- دكتر انجم شعاع- دكتر جعفر حسن زاده– دكتر منصف- دكتر محمدي.

 

در سال 1379 انتخابات تجديد و هيأت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

دكتر محمد تقي صراف"رييس هيأت مديره"– دكتر ضياا... حقي- دكتر منصور حسين زاده- دكتر جعفر حسن زاده- دكتر باقري- دكتر آقاسي زاده- خانم دكتر پورجواد- دكتر عيلرضا شهرياري- دكتر مهدي درخشان- دكتر غلامعلي زارع- دكتر رحماني- دكتر كريمي- دكتر محمدي- دكتر يارمحمدي- دكتر غلامرضا ميرحسيني- دكتر منصف- خانم وزيري.

 

پس از برگزاري انتخابات كه با شركت فعال اعضاي سازمان صورت گرفت، افراد زير به اتفاق آرا انتخاب شدند:

دكترمصطفي مهرابي بهار "رييس هيأت مديره" دكتر محمد تقي صراف- دكتر علي اصغريارمحمدي- دكتر ضياا... حقي- دكتر غلامعلي زارع- دكتر عباس شجاعي- دكتر غلامرضا ميرحسيني- دكتر محمود محمدزاده شبستري- دكتر مهدي درخشان- دكتر ابوالفضل محمدي- دكتر مجتبي كريمي- دكتر محمد علوي بجستاني- دكتر محمد كريمي ترشيزي- دكتر عليرضا شهرياري- دكتر محمدرضا افخمي- دكتر علي اكبر شمسيان- دكترمحمد اردكاني فرد- احترام السادات وزيري.

 

دكترمصطفي مهرابي بهار ( جراح عمومي- دانشيار) "رييس هيأت مديره"

دكتر محمد تقي صراف ( فوق تخصص بيماري هاي عفوني اطفال- استاد)

دكتر علي اصغريارمحمدي ( فوق تخصص ارولوژي– دانشيار)

دكتر محمود محمدزاده شبستري ( فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي - رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد)

دكتر حميدرضا عرب ( متخصص دندانپزشكي– دانشيار)

دكتر عصمت شهيدي نوقابي ( دندانپزشك )

دكتر عباس شجاعي ( متخصص گوش و حلق و بيني ) " قائم مقام سازمان "

دكتر مهدي درخشان ( متخصص گوش و حلق و بيني)

دكتر علي اكبر شمسيان( دكتراي تخصصي انگل شناسي )

دكتر محمدرضا افخمي ( دكتراي داروسازي)

دكتر عليرضا شهرياري ( دكتراي داروسازي )

دكترمحمد اردكاني فرد ( پزشك عمومي )

دكتر عليرضا رياحي ( پزشك عمومي )

دكترمحمدرضا سلطاني ( پزشك عمومي )

دكتر محمدخان قيطاقي ( پزشك عمومي )

حسين رجايي ( كارشناس ارشد فيزيو تراپي )

احترام السادات وزيري ( كارشناس مامايي )

 

منبع مطلب : خاطرات پزشكي در مشهد - به قلم دكتر محمد شاهين فر و تکمیل انتخابات دوره های بعد ، توسط دبیرخانه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی سازمان نظام پزشکی مشهد