بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

کلیات آیین نامه دادسراها

آئین رسیدگی دادسراها وهیأ تهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

مقدمه

آئین رسیدگی مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف وتحقیق تخلفات انتظامی و تعقیب متخلفین در دادسراو نحوه رسیدگی و صدور رأی در هیأت های بدوی وتجدید نظر وهیأت عالی انتظامی وتعیین وظائف و اختیارات مقامات انتظامی وچگونگی اجرای آرای صادره از هیأت ها وضع شده است.

اين آيين نامه در مواد زير تدوين شده است كه هر كدام به تفصيل شرح داده مي شود .

 • باب اول : دادسرای انتظامی
 • باب دوم : هیأت بدوی انتظامی
 • باب سوم : هیأت تجدید نظر انتظامی
 • باب چهارم : هیأت عالی انتظامی
 • باب پنجم : اجرای احکام وتصمیمات هیأت های انتظامی

باب اول :دادسرای انتظامی

 • فصل اول : وظائف وتشکیلات ( مشتمل بر 22 ماده و 5 تبصره )
 • فصل دوم : دراحضارشاکی ومشتکی عنه وترتیب ابلاغ (مشتمل بر 4 ماده و يك تبصره )
 • فصل سوم : اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات (مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره )

 

باب دوم:هیأت بدوی انتظامی

 • فصل اول : حوزه صلاحیت (مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره )
 • فصل دوم : سازمان و تشکیلات هیأت بدوی انتظامی (مشتمل بر4 ماده و 2 تبصره )
 • فصل سوم : نحوه رسیدگی هیأت بدوی انتظامی (مشتمل بر 14 ماده 2و تبصره )

 

باب سوم: هیأت تجدید نظر انتظامی

 • فصل اول : آرای قابل تجدید نظر (مشتمل بر 2 ماده - " ماده 65 و 66 " )
 • فصل دوم : اشخاص ذی نفع جهت در خواست تجدید نظر (مشتمل بر يك ماده – " ماده 67 " )
 • فصل سوم : درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی (مشتمل بر 6 ماده و يك تبصره – " ماده 68 تا 73 " )
 • فصل چهارم : سازمان و ترکیب هیأت تجدید نظرانتظامی (مشتمل بر 4 ماده و2 تبصره – " ماده74 تا 77 " )
 • فصل پنجم : نحوه رسیدگی هیأت تجدید نظرانتظامی (مشتمل بر 13 ماده و 3 تبصره – " ماده78 تا 90" )

باب چهارم:هیأت عالی انتظامی

 • فصل اول : سازمان و تشكيلات (مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره – " ماده 91 تا 94" )
 • فصل دوم : صلاحيت و حدود وظايف هيأت عالي انتظامي (مشتمل بر يك ماده و 2 تبصره – " ماده 95 " )
 • فصل سوم : درخواست تجديد نظر از هيأت عالي انتظامي و مقدمات و نحوه رسيدگي هيأت ( مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره – " ماده 96 تا 105" )
 • فصل چهارم : نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از طرزكارهيأت هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و اعمال نظارت بر آنها (مشتمل بر 2 ماده - "ماده 106 تا 107 " )

باب پنجم : اجرای احکام وتصمیمات هیأت های انتظامی

 • (مشتمل بر 13 ماده – " ماده 108 تا 120 " )

فصل ششم : نحوه رسيدگي به درخواست مجدد رئيس كل سازمان براي تجديد نظر در آراي قطعي (مشتمل بر 4 ماده و يك تبصره – " ماده 121 تا 124 " )

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان