بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

تاريخچه از بدو تاسیس

تاريخچه سازمان نظام پزشكي مشهد

 

     ( تشكيل دفتر اوليه – انتخابات - ...) از سال 1339

در سال 1339 قانون نظام پزشكي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در تهران انتخابات انجام و هيأت مديره تعيين شد. پس از مدتي، دستور انجام انتخابات در شهرستان ها صادر شد. بهداري استان، هيأت نظارت را از ميان پزشكان معتمد انتخاب كرد. انتخابات با شركت اكثريت قريب به اتفاق پزشكان انجام شد.

 

     اولين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي مشهد - 1349

 هيأت مديره در قالب هفت نفر پزشك، يك نفر دندانپزشك و يك نفر هم ازطرف بهداري لشكر انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1349- شادروان دکتر عليرضا قوام نصيري " رييس هيأت مديره " –شادروان دکتر بهروز خديوي - شادروان دکتر محمد ارسطو پور –دکتر محمد شاهين فر –دکتر محمد تقي صراف –دکتر جعفر حداد –دکتر محمود مصدق - دکتر پرويز معين افشار- دکتر اسماعيل سندوزي )

چون سازمان حافظ حقوق پزشكان در برابر جامعه و بيماران و هم چنين موظف به حفظ حقوق بيماران در برابر پزشكان بود پس از انتخابات هيأت مديره مكاني استيجاري در خيابان رازي جنب بيمارستان شاهرضا در نظر گرفته شد. پس از استقرار تشكيلات اداري دكتر محمد ولي قهرمان (پزشك و قاضي بازنشسته دادگستري) به عنوان دادستان انتخاب و دادگاه بدوي و تجديد نظر نيز تشكيل شد.

 

     دومين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي مشهد - 1353

پس از چهار سال، دوره كاري هيأت مديره به پايان رسيد، جهت انتخابات جديد ، هيأت نظارت انتخاب و آغاز به كار كرد. پس از برگزاري انتخابات هفت نفر پزشك براي دور دوم انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1353- دكتر محمد شاهين فر" رييس هيأت مديره " –دكتر محمد تقي صراف –شادروان دکتر بهروز خديوي- شادروان دكتر عباس جراحي - دكتر مهدي يغمايي –دکتر مهدی لطفی - دكتر بهروز روحاني –دكتر عبدالحسين توكلي زاده ––دكتر حسین آذرنگ " نماينده جامعه دندانپزشكان " –دكتر محمود فتوحي " نماينده پزشكان لشكر " )

فعاليت دوره دوم نيز به همان طريق دوره اول انجام شد. وظايف قانوني و كارهاي انجام شده در اين دوره رسيدگي به شكايات بيماران، رسيدگي به اختلاف بين پزشكان و انتخاب نماينده جهت شركت در كميسيون‌هاي دارايي بود.

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد - سال 1358

در سال 1358 دوره چهار ساله هيأت مديره به پايان رسيد. 17 نفر از پزشكان به عنوان اعضاي هيأت مديره جديد تعيين و به نام شوراي اسلامي نظام پزشكي، اداره سازمان را عهده دار شدند.

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1358-دكتر محمود فرهودي " رييس هيأت مديره " –شادروان دكتر اسديان- شادروان دكتر هاشميان- دكتر سيدحسين فتاحي معصوم –دكتر احمد ثاقبي- دكتر محمود جاوداني–  دكتر محمد مهدی قاسمي– دكتر اسدالله افشاري صالح–  دكتر امیرعباس لطفعلي زاده–  دكتر علي شمسا–  دكتر میرشاه ولد– دكتر محمد تقي رجبي مشهدی–  دكتر علی صادقيان –دكتر ماشاء الله دهقاني–دكتر علی اصغر حسين پور خرازی–  دكتر فرهادي )

اين هيأت امور قضايي سازمان را انجام داده و جهت كمك به پزشكان و تأمين برخي از نيازمندي هاي پزشكي به علت جنگ تحميلي فعاليت هاي زيادي انجام دادند كه اين اقدامات تا سال 1370 ادامه داشت .

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سال 1371

در سال 1371 قانون جديد سازمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در تهران انتخابات انجام و هم زمان دستور انتخابات مشهد هم صادرشد. در قانون جديد، پزشكان، داروسازان، دكترهاي علوم آزمايشگاهي، و ماماها عضو انجمن بودند. انتخابات برگزار و تعداد 17 نفر پزشك به عنوان عضو هيأت مديره معرفي شدند.

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1371 - دكتر محمد تقي صراف " رييس هيآت مديره " –شادروان دكتر ميرصالحي–شادروان دكتر رحماني- دکتر ابراهیم میرحسینی-  دكتر سید محمود علوي بجستانی–دكتر شوکت الله مهاجرزاده–دكتر غلامرضا خزاعي–دكتر رضا فريد حسيني–دكتر احمد قنادان– دكتر محمد رزاقي کاشانی مقدم–  دكتر جواد خامنه باقري – دكتر محمود پناهي –دكتر جعفر حسن زاده –دكتر  حسین منصف –دكتر علی اصغر يارمحمدي - . . .)

اينان تا پايان دوره خدمت، به كار مشغول بودند. جهت رسيدگي به شكايات، جلساتي با حضور يك نماينده از دادگستري و رييس پزشكي قانوني تشكيل مي شد.

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سا ل 1375

پس از پايان اين دوره در سال 1375 انتخابات تجديد و هيآت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1375- دكتر محمد تقي صراف"رييس هيأت مديره"–دكترمصطفي مهرابي بهار - دكتر ضیاء الدین حقي- شادروان دكتر هاشميان- شادروان دكتر ناصر رحماني- شادروان دكتر ميرصالحي- دكتر علی اصغر یارمحمدي- دكتر غلامحسن خدايي- دكتر مهدي درخشان- دكتر غلامرضا خزايي- دكتر رضا آقاسي زاده- دكتر علیرضا شهرياري-  دکتر سیدمجتبی کریمی- دكتر علی انجم شعاع-  دكتر جعفر حسن زاده– دكتر حسین منصف-  دكتر ابوالفضل محمدي.

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سا ل 1379

پس از پايان اين دوره در سال 1379 انتخابات تجديد و هيآت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1379- دكتر محمد تقي صراف"رييس هيأت مديره"–دكتر ضياء الدین حقي- دكتر منصور حسين زاده اردبیلی- دكتر جعفر حسن زاده- دكتر جواد خامنه باقري- دكتر رضا آقاسي زاده- خانم دكتر منیره پورجواد-  دكتر علیرضا شهرياري-  دكتر مهدي درخشان- دكتر غلامعلي زارع- شادروان دكتر ناصر رحماني- دكتر سید مجتبی كريمي- دكتر ابوالفضل محمدي- دكتر علی اصغر يارمحمدي- شادروان دكتر غلامرضا ميرحسيني-  دكتر حسین منصف- خانم ماما احترام السادات وزيري.

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سا ل 1383

پس از برگزاري انتخابات كه با شركت فعال اعضاي سازمان صورت گرفت، افراد زير به اتفاق آرا انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1383 -  دكترمصطفي مهرابي بهار "رييس هيأت مديره"–دكتر محمد تقي صراف- دكتر علي اصغريارمحمدي- دكتر ضياا... حقي-  دكتر غلامعلي زارع- دكتر عباس شجاعي- دكتر غلامرضا ميرحسيني-  دكتر محمود محمدزاده شبستري- دكتر مهدي درخشان- دكتر ابوالفضل محمدي- دكتر مجتبي كريمي- دكتر محمد علوي بجستاني- دكتر محمد كريمي ترشيزي-  دكتر عليرضا شهرياري- دكتر محمدرضا افخمي- دكتر علي اكبر شمسيان–احترام‌السادات وزيري.

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سا ل 1387

پس از پايان اين دوره در سال 1387 انتخابات تجديد و هيآت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1387 -دكترمصطفي مهرابي بهار(جراح عمومي- دانشيار) "رييس هيأت مديره" –دكتر محمد تقي صراف(فوق تخصص بيماري هاي عفوني اطفال- استاد)–دكتر علي اصغريارمحمدي(فوق تخصص ارولوژي–دانشيار) –دكتر محمود محمدزاده شبستري(فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي- رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد)-  دكتر حميدرضا عرب (متخصص دندانپزشكي–دانشيار)–  دكتر عصمت شهيدي نوقابي(دندانپزشك)–دكتر عباس شجاعي (متخصص گوش و حلق و بيني)-  دكتر مهدي درخشان(متخصص گوش و حلق و بيني)- دكتر علي اكبر شمسيان( دكتراي تخصصي انگل شناسي–رييس جهاد دانشگاهي مشهد)–دكتر محمدرضا افخمي(دكتراي داروسازي)–دكتر عليرضا شهرياري(دكتراي داروسازي)–دكترمحمد اردكاني فرد(پزشك عمومي)- دكتر عليرضا رياحي(پزشك عمومي)-  دكترمحمدرضا سلطاني(پزشك عمومي)- دكتر محمدخان قيطاقي(پزشك عمومي)–حسين رجايي(كارشناس ارشد فيزيو تراپي)–احترام السادات وزيري(كارشناس مامايي)

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سا ل 1391

پس از پايان اين دوره در سال 1391 انتخابات تجديد و هيآت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1391 -دكترمصطفي مهرابي بهار(جراح عمومي- استاد) "رييس هيأت مديره" –دكتر دکتر ضیاء الله حقی (فوق تخصص جراحی قفسه صدری- استاد)–دكتر علي اصغريارمحمدي(فوق تخصص ارولوژي–استاد) –دكتر رضا افشاری (متخصص سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها –دانشیار)- دكتر علی بیرجندی نژاد (متخصص ارتوپدی - دانشیار)–دكتر غلامعلی زارع بیدکی(متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها) - دكتر مهدي درخشان(متخصص گوش و حلق و بيني)-  دکتر کامران غفارزاده گان (متخصص پاتولوژی- فیلد فوق تخصصی پاتولوژی گوارش و کبد- دكتر حسین حسینی زارچ (متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت –دانشيار)–  دكتر عصمت شهيدي نوقابي(دندانپزشك)–دكتر علي اكبر شمسيان( دكتراي تخصصي انگل شناسي–رييس جهاد دانشگاهي مشهد)–دكتر محمدرضا افخمي(دكتراي داروسازي)–دكتر عليرضا شهرياري(دكتراي داروسازي)–دكتر عليرضا رياحي(پزشك عمومي)-  دكترمحمدرضا سلطاني(پزشك عمومي)- حسين رجايي(كارشناس ارشد فيزيو تراپي)–احترام السادات وزيري(كارشناس مامايي)

 

     انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد -  سال 1396

پس از پايان اين دوره در سال 1396 انتخابات تجديد و هيآت مديره به اين شرح انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره در انتخابات سال 1396 - دكتر علی بیرجندی نژاد (متخصص ارتوپدی - دانشیار) "رييس هيأت مديره" - دكتر حسین حسینی زارچ (متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت –دانشيار)–  دکتر اصغر حاتمی (متخصص بیماری های داخلی)- دکتر رضا گلدوزیان (پزشک عمومی)- دكتر محمدرضا افخمي(دكتراي داروسازي)– علی الستی(كارشناس فيزيو تراپي)– دکتر محمدرضا جباری (پزشک عمومی)- دکتر مسعود زحمتکش (پزشک عمومی)- دکتر فهیمه سادات سالاری (پزشک عمومی)- دكترمحمدرضا سلطاني(پزشك عمومي)- دکتر مسعود شادنژاد (پزشک عمومی)- دکتر خسرو شمسیان (دندانپزشک عمومی)- دكتر علي اكبر شمسيان( دكتراي تخصصي انگل شناسي)– دكتر عليرضا شهرياري(دكتراي داروسازي)– دکتر جواد فرخنده (پزشک عمومی)-دكترمصطفي مهرابي بهار(جراح عمومي- استاد)– احترام السادات وزيري(كارشناس مامايي)

 

 

به روز رسانی_ 16 اردیبهشت ماه_1398

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان