درخواست از بیمه سلامت بابت تعویق ثبت نسخ الکترونیکی و استحقاق سنجی اجباری

 

سازمان نظام پزشکی مشهد در مکاتبه با بیمه سلامت درخواست کرد:

تعویق ثبت نسخ الکترونیکی و استحقاق سنجی اجباری تا پایان کرونا و پذیرش نسخ همکاران