اختصاص قطعه شهدا به شهدای مدافع سلامت

 

 تقاضای سازمان نظام پزشکی مشهد از شورای اسلامی شهر مقدس مشهد

   اختصاص قطعه شهدا به شهدای مدافع سلامت