پیگیری احقاق حقوق پزشکان و کادر بهداشت و درمان فعال در بخش خصوصی در موضوع " شهید خدمت "

 

مکاتبه با اقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی