انتخابات انجمن علمی پزشکان عمومی مشهد - 18 بهمن 98