هدایت بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی (رایگان ) به بخش دولتی دانشگاهی