نقش نظارتی و کنترل جدی و انتظامی دولت بر اجرای پروتکل های علمی و ابلاغی وزارت بهداشت