پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت در مورد فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دقیق اصول بهداشتی