دستورالعمل نحوه اداره کار مطبها و مراکز درمانی و تشخیصی بخش خصوصی