علام دو تصویربرداری جهت هدایت بیماران سرپایی متقاضی انجام سی تی اسکن مراقبت کرونا