مطبهای عمومی،عفونی،داخلی،ریه،کودکان،درمانگاهها در نوروز تعطیل نیستند .