اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی شهروندان