اطلاعیه خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از شرکتهای مجاز و پرهیز از ورود کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت به چرخه درمان