تعرفه ویزیت و ارائه خدمات درمانی در مطبها جهت بیماران اتباع خارجی مقیم ایران