اخذ رضایت آگاهانه در تمامی موارد وظیفه پزشک معالج است یا ....