اطلاعیه مهم " جرائم ماده ۱۶۹ مکرر"

 

اطلاعیه مهم "  جرائم ماده ۱۶۹ مکرر"

پیرو اخطاریه های پیامک شده برای همکاران در خصوص "جرائم ماده ۱۶۹ مکرر" کارگروه مالیات سازمان در سال گذشته جلسه ای را با مسؤولین اداره کل استان برگزار نموده و با گفتگوها و تبادل نظر انجام شده مقرر گردید:

همکاران برای حل و فصل این موضوع به جناب آقای محمودزاده در اداره کل دارائی واقع در "خیابان امام خمینی- سه راه دارائی" مراجعه نموده و ایشان با اختیارات تفویض شده تا سقف 90 % جریمه مذکور را تخفیف دهند .

 لازم به ذکر است که : برای هر یک از همکاران ۲ نوبت پیامک از طرف اداره دارائی به شرح زیر ارسال خواهد شد:
 
پیامک نوبت اول: ارسال اعلامیه جریمه می باشد.
پیامک نوبت دوم : این پیامک بعد از پرداخت جریمه تخفیف داده شده و اعلام صدور قطعی و اتمام موضوع بدهکاری بابت جریمه برای شما ارسال خواهد شد و دیگر نیازی برای مراجعه به دارائی نخواهد بود .