برنامه یک روزه صعود به ایتگاه 5 توچال توسط نظام پزشکی کل